Chào mừng đến với B4SS Việt Nam

Việt Nam là một nước nông nghiệp với hơn 9 triệu ha diện tích canh tác , trong đó đất có thành phần kết cấu nhẹ, bao gồm Arenosols (đất cát) và Acrisols (đất xám), chiếm một phần đáng kể khoảng 5,3 triệu ha. Các loại đất này rất dễ bị suy thoái do việc canh tác không phù hợp, dẫn đến bị chua, giảm độ phì nhiêu của đất, giảm năng suất cây trồng. B4SS - Việt Nam phát triển công nghệ than sinh học, khuyến khích công tác quản lý đất bền vững sử dụng các loại phân bón phức hợp than sinh học NPK giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các chất dinh dưỡng trong đất, nâng cao năng suất, và cải thiện đời sống nông thôn.
chi tiết