ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CHIA SẺ KIẾN THỨC SỬ DỤNG THAN SINH HỌC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG